Samen leggen we de prioriteiten voor de komende vijf jaar vast

Een actieplan:

ATD België startte deze zomer een planningsproces op voor haar werking de komende vijf jaar: de meerjarenplanning 2021-2025. ATD nodigt hiervoor haar groepen (volksuniversiteit, werkgroepen, actiegroepen), dus al haar leden, uit voor interviewsessies. Tijdens deze sessies van een halve dag interviewt één groep een andere groep. De geïnterviewde groep zal deze vraag beantwoorden:

“Wat zijn de initiatieven die door de groep genomen werden die het meest effectief waren voor het volbrengen van de missie van de Vierdewereldbeweging?”

Anders gezegd: Welke van jullie initiatieven sluit het beste aan bij de missie van ATD?

Door de uitwisselingen leren groepen van elkaar en bepalen ze welke elementen belangrijk zijn voor ATD. Die elementen vormen dan een leidraad voor haar acties de komende 5 jaar.

De kernvragen:

Hoe is ATD tot die interviewvraag gekomen? Er is een kerngroep meerjarenplanning die heel het proces, en de verschillende stappen, in goede banen leidt. De leden van deze kerngroep zijn: Guy Malfait (volontair), Francine Van Beneden (militant), Brendan Coyne (volontair) en Françoise De Boe (medestander). Twee externe coaches staan hen bij: Philippe Bailleur en Tom Goubert. Samen formuleerden ze twee kernvragen voor de toekomst van de beweging:

“Hoe kunnen we als ATD Vierde Wereld in België nog een beter platform vormen voor effectieve, verschil makende initiatieven voor mensen in langdurige armoede?”

“Hoe kunnen we onze beschikbare middelen (mensen, tijd, fondsen, creativiteit, engagement,…) daar optimaal en duurzaam voor inzetten?”

Door op deze vragen te antwoorden zal ATD de komende jaren kunnen inzetten op haar prioriteiten en kan de beweging ook in onzekere tijden blijven voortbestaan.

De verantwoordelijken van de groepen ontvangen een nieuwsbrief over het planningsproces: Daarin wordt het verloop van het proces uitgelegd en staan de bevindingen die uit de uitwisselingen met de groepen zijn gekomen.

Dinsdag 29 september: lokale groep Sambreville (interviewer) en stuurgroep Kruising van Kennis (geïnterviewde)

  • Militanten worden vooral dankzij de Volksuniversiteit lid van ATD en professionals en militanten werken op vrijwillige basis.
  • De evaluaties op het eind van de wederzijdse vormingen zijn over het algemeen positief maar het is moeilijker om bijvoorbeeld een jaar later te weten dat de experten vertelden dat ze het anders aanpakken.
  • Het is een doelstelling om de wederzijdse vormingen te introduceren in het programma van het hoger onderwijs omdat studenten op dat moment nog heel open staan. Ze zijn nog niet verhard door het gevoel van machteloosheid wanneer ze geconfronteerd worden met grote armoede, wat tal van professionelen op de proef stelt.

Maandag 12 oktober: lokale groep Pays des Vallées (geïnterviewde) en lokale groep Brussel (interviewer)

Centraal in deze ontmoeting stond ‘Operatie talenten’. Deze vond plaats in de maand augustus, in een “domein” (permanent bewoonde camping) in Hastière. Met hun activiteiten kan Pays des Vallées succesvol vooroordelen aanpakken in de camping.

“Wij horen altijd zeggen dat die kinderen niets zinvol doen. Wij hebben hen gezegd: Stop, deze jongeren zijn tot veel in staat!”

Maandag 19 oktober: Centrum Kauwenberg (interviewer) en lokale groep Molenbeek (geïnterviewde)

  • De belangrijkste activiteit van Molenbeek is de volksuniversiteit voorbereiden. De delegatie van Molenbeek onderstreepte ook dat er voortdurend aandacht is voor mensen die minder het woord nemen tijdens de vergaderingen. Niemand komt naar deze lokale groep als toeschouwer, iedereen heeft een rol: er zijn contactpersonen om mensen aan de bijeenkomst te herinneren en om deelname aan te moedigen, er is de voorbereiding van de zaal, de koffie, de afwas, het leiden van de uitwisselingen… Het is echt teamwerk: “De groep is zelfs meer dan teamwerk, het is als een familie, de leden helpen elkaar en we vieren de verjaardagen.”
  • De grote verscheidenheid aan deelnemers karakteriseert de groep van Molenbeek: ze komen uit verschillende milieus, hebben verschillende levenservaringen, zijn jong of al ouder.
  • Gezinsdagen, plattelandswandelingen en museumbezoeken bijvoorbeeld behoren tot de traditie van de groep Molenbeek. Deze activiteiten zijn een manier om de groep van de Volksuniversiteit uit te breiden, aangezien familieleden en andere lokale groepen uitgenodigd worden.

Maandag 26 oktober: lokale groep Charleroi (geïnterviewde) en lokale groep Ronse (interviewer)

  • Lokale groep Charleroi koos ervoor om de bijdrage van kinderen en jongeren aan de volksuniversiteit te bespreken met de lokale groep Ronse.
    Hoe is dit idee ontstaan? Vanuit de vaststelling dat kinderen met hun ouders meekomen naar de bijeenkomsten maar dat er geen aanbod is voor hen. Het is een relatief recent initiatief: “De kinderen hebben ook dingen te zeggen over het leven, over armoede, over wat ze willen veranderen.”
  • Een andere bron van trots is het bestaan van een begeleidend team. Het bestaat uit 2 ervaringsdeskundigen en 3 medestanders van de groep, die nu al meer dan een jaar regelmatig samenkomen. Het team zorgt ervoor dat alle deelnemers tijdens de bijeenkomsten het woord kunnen nemen.