Onze bijdrage aan het Federaal Plan Armoedebestrijding

De ervaring en deskundigheid van mensen in armoede zijn essentieel voor het uitwerken van een Federaal Plan Armoedebestrijding. Op 16 juli 2021 bereikte de Ministerraad een akkoord over de strategie voor de ontwikkeling van het vierde Federaal Plan Armoedebestrijding, voorgesteld door Karine Lalieux. Lalieux is Federaal Minister armoedebestrijding.

De Ministerraad wil armoedeorganisaties, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, en federaties van OCMW’s actief betrekken bij zowel de ontwikkeling van het Plan als de uitvoering en de evaluatie ervan.

De juridische werkgroep en de werkgroep politiek van ATD Vierde Wereld België werkten samen om hun bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vierde Federaal Plan Armoedebestrijding.

 

Een Federaal Plan Armoedebestrijding, wat is dat?

In het Plan staan de prioriteiten en actiepunten om armoede in België te bestrijden.

De nadruk wordt gelegd op duurzaam werk en toegang tot sociale bescherming als hefbomen in de strijd tegen armoede.

Het recht op huisvesting, rechtspraak en gezondheid wordt beschouwd als essentieel en krijgt bijzondere aandacht. De bestrijding van kinderarmoede is ook een belangrijk aandachtspunt.

De regering zal een wetsontwerp indienen om de goedkeuring van het Federaal Plan in elk parlement te bekrachtigen.
 

Hieronder staat een overzicht van de bijdrage van ATD Vierde Wereld België aan het toekomstige Federaal Plan:

 

ATD vraagt een parlementair debat

Het Federaal Plan Armoedebestrijding in elke wetgevende macht in België vastleggen is een belangrijke stap voorwaarts. Toch is ATD van mening dat er te weinig publiek debat over armoede is. De grotere politieke en publieke zichtbaarheid die een parlementair debat zou opleveren, zou het effect ervan versterken.

 

ATD benadrukt het belang van participatie van mensen die in armoede leven

Zowel de ontwikkeling als de evaluatie van het Plan moeten uitgevoerd worden met de verschillende betrokken actoren: diegenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de maatregelen en degenen op wie zij van toepassing zijn. Samenwerking met armoedeorganisaties die de stem van de armsten laten horen is van essentieel belang, zodat iedereen op de hoogte is van uitkeringen of diensten waarop hij/zij recht heeft en er aanspraak op kan maken.

 

ATD wil aandacht voor gezinsarmoede

Om kinderarmoede in te dijken, is het nodig het belang van het gezin te erkennen in de strijd tegen armoede. Het verband tussen armoede en het risico op plaatsing van kinderen moet worden doorbroken.

 

ATD steunt een innovatieve aanpak van duurzame werkgelegenheid

Het project Buurten zonder langdurige werkloosheid, waarmee in Frankrijk reeds geëxperimenteerd wordt, wil mensen die langdurig werkloos zijn toegang geven tot waardig werk. De deelname aan deze projecten is van essentieel belang. Zoals het regeerakkoord het beschrijft, moet de federale regering haar financiële en administratieve steun aan de regio’s voor de uitvoering van deze projecten concretiseren.

 

ATD dringt aan op betere toegang tot gezondheidszorg

Iedereen moet toegang hebben tot gezondheidszorg. ATD wil een betere toegang tot een verhoogde tegemoetkoming en de veralgemening van de derdebetalersregeling, met name op het gebied van tandheelkunde.

 

ATD dringt aan op een hervorming van de toepassing van de maatregel inzake het beheer van onroerend goed

De benoeming van een bewindvoerder over mensen en/of het vermogen van mensen die in extreme armoede leven, heeft tot gevolg dat zij juridisch onbekwaam worden, waardoor hun juridische autonomie wordt ontnomen. Over bewindvoering moet uitsluitend worden beslist indien de persoon lijdt aan een ernstige ziekte die zijn of haar vrije wil aantast.

 

ATD roept op tot waakzaamheid in verband met de digitale kloof

Digitalisering sluit de meerderheid van mensen in armoede uit. Of het nu gaat over onderwijs in tijden van lockdown, bankdiensten, toegang tot sociale diensten of toegang tot het rechtssysteem, het is van essentieel belang oplossingen te bieden aan degenen die geen gebruik kunnen maken van digitale middelen.

 

ATD Vierde Wereld België wil de relevantie van een Federaal Plan Armoedebestrijding benadrukken.

De Beweging wijst ook op het belang van een gecoördineerde actie tussen de verschillende beleidsniveaus, zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord van 1998 tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten met betrekking tot de continuïteit van het armoedebeleid.

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina