Brief aan de eerste minister over het verslag ‘Burgerschap en Armoede’

Persbericht – 18 april 2018 

30 organisaties sporen regeringen aan om mensen in armoede als volwaardige burgers te behandelen

Premier Michel en de minister-presidenten van de gewesten en gemeenschappen krijgen vandaag een brief, ondertekend door meer dan 30 organisaties: verenigingen waar armen het woord nemen, OCMW’s, vakbonden, ziekenfondsen, sociale diensten en onderwijsinstellingen uit het noorden en zuiden van het land. Allemaal waren ze betrokken bij de totstandkoming van het negende tweejaarlijks verslag ‘Burgerschap en Armoede’ dat het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting begin 2018 heeft uitgebracht.

Dit is niet zomaar een verslag. Het Steunpunt maakt al meer dan 20 jaar werk van een originele benadering die aanbevolen werd door het Algemeen Verslag over de Armoede. Mensen in armoede, die gewoonlijk uitgesloten zijn van het publieke debat leveren er een bijdrage, en dit in dialoog met geëngageerde vrijwilligers en beroepskrachten van diverse organisaties en instellingen.

Dit verslag is goed doorvoed door levenservaring, analyses, strijd en ambities van een bevolkingsgroep die grotendeels onder de radar blijft. De omstandigheden waarin ze moeten leven, geven hen een unieke en onvervangbare kijk op onze samenleving. Ze tonen de straatjes zonder einde, maar wijzen ook op de uitwegen, en dit op vele vlakken, bijvoorbeeld: huisvesting, gezinsleven, het statuut ‘samenwonende’ en vervangingsinkomens, de toegenomen voorwaardelijkheid van rechten, inbreuken op het privéleven, werk en vrijwilligerswerk, politieke participatie etc.

De brief wijst op het belang van dit verslag Burgerschap en Armoede, alsook het uitzonderlijke werk dat het Steunpunt verricht voor dit verregaande en constructieve overleg. De ondertekenaars vragen de ministers dan ook om er een werkinstrument van te maken op alle beleidsniveaus, “omdat mensen in armoede het verdienen om als burger erkend te worden en rechten nodig hebben om hun verantwoordelijkheden op te nemen. Het is de samenleving als geheel die erbij zou winnen.” (uit het Verslag Burgerschap en Armoede, p. 129).

Brief en lijst van ondertekenaars: zie verder

 

Perscontact: Vanessa Joos, coördinatie voor de ondertekenaars. ATD Vierde Wereld, Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel. 02-650.0870.

E-mail: burgerarmoede.citoyenpauvrete@gmail.com

 

Brief

 

18 April – le 18 avril 2018                                       

 

Meneer de Eerste minister

Heren Vice-eersteminister

Heren Minister-president

Heren en mevrouwen Viceminister-president

 

Begin 2018 heeft het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting haar negende tweejaarlijks verslag uitgebracht onder de titel ‘Burgerschap en Armoede’.

Dit is niet zomaar een verslag.

Er is de laatste tijd veel sprake van participerende democratie en van nieuwe vormen van participatie die burgers nog meer betrekken. Met name de eerste minister verwees naar deze ontwikkelingen, toen hij in een regeringsverklaring Nelson Mandela citeerde: Armoede overwinnen is geen gebaar van naastenliefde. Het is een daad van rechtvaardigheid. Het gaat over het beschermen van fundamentele mensenrechten, het recht om waardig te leven. Vrij en fatsoenlijk.

Dit document sluit daar op een uitzonderlijke wijze bij aan. Het Steunpunt maakt al meer dan 20 jaar werk van een originele benadering die aanbevolen werd door het Algemeen Verslag over de Armoede. Mensen die gewoonlijk uitgesloten zijn van het publieke debat leveren er een bijdrage.

De dialoog tussen mannen en vrouwen wiens stem door diepe armoede onhoorbaar is, en andere burgers die een verscheidenheid aan verenigingen en instellingen vertegenwoordigen, wordt mogelijk gemaakt door het Steunpunt – dat sinds 1999 een wettelijke basis heeft in een samenwerkingsakkoord tussen alle parlementen van het land – en dus door uw regeringen. Daar mag u trots op zijn.

We moeten er geen doekjes om winden: deze dialoog verliep soms moeizaam, ondanks het feit dat de mensen met ervaring van armoede, diep geworteld zijn en gedragen worden door hun omgeving en hun verenigingen. Wie nauwelijks kan lezen en schrijven, heeft niet hetzelfde ritme als iemand met een hogere opleiding. Wie zich uit de slag moet trekken om te overleven volgt niet dezelfde logica als iemand die de mogelijkheid heeft om op lange termijn te plannen.

Dit verslag is goed doorvoed door levenservaring, analyses, strijd en ambities van een bevolkingsgroep die grotendeels onder de radar blijft. De omstandigheden waarin ze moeten leven, geven hen een unieke en onvervangbare kijk op onze samenleving. Ze tonen de straatjes zonder einde, maar wijzen ook op de uitwegen. Dit verslag is dus een oproep om mensen die diep in de armoede zitten te erkennen als volwaardige burgers en voorvechters van de mensenrechten. Het vraagt tegelijk om duidelijke politieke keuzes die wezenlijk zijn om de door ons land en gemeenschappen verkondigde waarden hoog te houden. Het zijn geen specifieke maatregelen voor een bijzondere bevolkingsgroep die naar voor worden geschoven. Het verslag heeft de ambitie om – vertrekkend van wie meest uitgesloten is – onze hele samenleving vooruit te helpen, zodat elke mens zonder uitzondering werkelijk toegang krijgt tot basisrechten en burgerschap.

U heeft dit verslag nu in handen. We vragen u om er een werkinstrument van te maken op alle beleidsniveaus. Een instrument om tegemoet te komen aan de hoop van onze medeburgers die getekend zijn door een leven in langdurige armoede en aan hun ambitie om bij te dragen aan een rechtvaardiger, meer solidaire en democratische samenleving.

Meneer de Eerste minister, heren Vice-eersteminister, heren Minister-president, heren en mevrouwen Viceminister-president, de ondertekenaars (allen verenigingen en organisaties die betrokken waren bij de totstandkoming van het Verslag Burgerschap en Armoede) zien uw antwoord met belangstelling tegemoet en groeten u met de meeste hoogachting.

Contact: Vanessa Joos, coördinatie voor de ondertekenaars. ATD Vierde Wereld, Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel. 02-650.0870. E-mail: burgerarmoede.citoyenpauvrete@gmail.com 

 

**

ALFABETISCHE LIJST VAN ONDERTEKENAARS (organisaties die betrokken zijn bij de totstandkoming van het Verslag 2016-2017 Burgerschap en Armoede) De namen van de leden van het Collectief van verenigingen partners van het Algemeen Verslag over de Armoede worden voorafgegaan door (*)

*ATD Quart Monde — Gens du voyage / ATD Vierde Wereld — Mensen van de Weg

*ATD Quart Monde / ATD Vierde Wereld

*Beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen – BMLIK, Oostende

Bond Zonder Naam – Filet Divers vzw

Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes de la Région de Bruxelles-Capitale —   Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonnie — CMGVRW

Centre de planning familial Plan F

*Centrum Kauwenberg vzw

Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique (CSC) / Algemeen Christelijk Vakverbond      (ACV)

*De Vrolijke Kring vzw

Federatie van Vlaamse OCMW—maatschappelijke werkers

Fédération des Services sociaux — FdSS—FdSSB

Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) / Algemeen Belgisch Vakverbond        (ABVV)

Fédération Wallonne des Assistants Sociaux de CPAS — FéWASC

*Front Commun des SDF / Gemeenschappelijk Daklozenfront Vlaanderen – Brussel –       Wallonië

Hénallux — Département Social

HUURpunt vzw – Federatie van svk’s in Vlaanderen

l’Ilot asbl

La Ligue des Familles

La Plateforme francophone du Volontariat

*La Rochelle asbl — Maison de Quartier

Le Forum — Bruxelles contre les inégalités

*Le Pivot asbl

*Mouvement Luttes Solidarités Travail — LST

Nederlandstalige Vrouwenraad

Netwerk tegen Armoede

Pigment vzw

Réseau belge de lutte contre la pauvreté / Belgisch Netwerk Armoedebestrijding / Belgian Anti-Poverty Network (BAPN): Brussels Platform Armoede, Le Forum – Bruxelles contre          les inégalités, Netwerk tegen Armoede, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté — RWLP

Samenhuizen vzw

Samenlevingsopbouw

Union Nationale des Mutualités Socialistes-Solidaris / Nationaal Verbond van de    Socialistische Mutualiteiten.

Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten vzw — VVSG

Vlaams Huurdersplatform vzw

Welzijnsschakels vzw

Welzijnszorg vzw

0
    0
    Je winkelmand
    Your cart is emptyNaar vorige pagina