Duolegaat

Duolegaat

De formule duolegaten maakt het mogelijk de erfenis van je dierbaren te verhogen en tegelijkertijd een organisatie als ATD Vierde Wereld te steunen.

De juridische basis van dit systeem is vervat in artikel 64, 2e alinea van het successiewetboek. Dit vermeldt dat persoon X (bvb. een neef of een vriend) een legaat ontvangt dat vrijgesteld is van successierechten, op voorwaarde dat persoon Y (in ons geval de Stichting ATD Vierde Wereld België) de betaling van de successierechten ten laste neemt.

Het tarief van de successierechten is afhankelijk van het gewest waar de erflater zijn laatste adres had, van de waarde van de erfenis en van de graad van verwantschap met de erfgenaam (zie verder).

Het voordeel van een duolegaat is het verschil tussen de toegepaste tarieven voor een private persoon (tot 90 %) en voor een erkende instelling (7 % in Wallonië, 8,5 % in Vlaanderen en 12,5 % in het Brussels gewest).

De Stichting ATD Vierde Wereld België, erkend als stichting van openbaar nut, kan genieten van dit voorkeurtarief.

Een duolegaat moet aan 3 voorwaarden voldoen:
1. Je moet een testament opstellen, bij voorkeur via je notaris;
2. Je duidt een of meer personen aan als erfgenaam (persoon X) voor een deel van je bezittingen;
3. Voor het overige van je nalatenschap duid je een erkende instelling aan (vb. de Stichting ATD Vierde Wereld België) die ook de volledige erfenisrechten zal betalen.

Wil je persoonlijke uitleg, neem dan contact op met ons.

Klik hier voor een cijfervoorbeeld.