Voortgangsrapport 2015

Voortgangsrapport 2015

Elk voorjaar kijken we even achterom. Welke weg hebben we afgelegd? Waar staan we nu en hoe gaan we verder? Armoede uitroeien blijft de ultieme uitdaging. Maar om niet verlamd te raken door een doel dat soms onbereikbaar lijkt, hebben we vijf bakens uitgezet.

1 Op zoek naar mensen in diepe armoede
Zoeken alleen volstaat natuurlijk niet. In de regio Ronse gaan we op weg met ouders met jonge kinderen. Door heel intensief aanwezig te zijn, proberen we het leven van jonge gezinnen vandaag beter te begrijpen. Wat we geleerd hebben, is hoe belangrijk het is langdurig aanwezig te zijn. Dan groeit er een vertrouwensband. Die zorgt ervoor dat we vaak als brugfiguur kunnen optreden bij contacten met andere diensten. Kleine veranderingen worden dan mogelijk en we zien ze ook.

2 Jouw inzet tegen sociale uitsluiting maakt het verschil
Daarvan willen we zoveel mogelijk mensen overtuigen. Dat doen we met dit Vierdewereldblad, dat op 7000 exemplaren verschijnt, met de website en andere publicaties, met leesavonden en vormingsmomenten. We willen informeren, opinies en visies formuleren over armoedebestrijding, de realiteit van armoede zichtbaar en voelbaar maken. Maar ook willen we de dagelijkse inspanningen van mensen in armoede tonen evenals het engagement van mensen die naast hen staan of die op de plaats waar ze werken en wonen, wijzen op de mechanismen van uitsluiting.

3 Actieve leden en solidaire sympathisanten verdienen ondersteuning
Minstens twee keer per jaar wordt in het Vierdewereldhuis in Brussel een kennisvoormiddag georganiseerd. We gaan dan in op actuele thema’s in de samenleving om ons inzicht en denken te verrijken. In 2015 ging het over de gewijzigde regelgeving in de Jeugdzorg. Een tweede kennisvoormiddag ging over vooroordelen: diegene die we rondom ons horen, maar ook diegene die we zelf hebben.
Het team van de volksuniversiteit wordt door een ruimer team omringd. Na iedere volksuniversiteit worden alle groepen uitgenodigd om te evalueren en samen een nieuw thema te bepalen. Eén groep maakt het verslag. Dat is geen evidente zaak want soms gebeurt het dat mensen moeite hebben met lezen en schrijven. Daarom nemen we daarvoor de nodige tijd en zoeken we naar passende werkvormen.


Internationaal seminarie in Wijhe (Nederland)

4 Een maatschappelijke dialoog voeren over armoede en sociale uitsluiting
Dat doen we op verschillende plaatsen. We nemen deel aan overleggroepen en werken samen met andere verenigingen. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook provinciaal, regionaal, nationaal en internationaal.

De medestandersgroep van Brugge is trekker van de werkgroep ‘Brugge Dialoogstad’. Binnen dit overleg is de stem van mensen in armoede van essentieel belang. Zo heeft het stadsbestuur een duidelijk aanspreekpunt om inhoud te geven aan het armoedebeleid in Brugge. Door de werking van Brugge Dialoogstad was Brugge een van de eerste steden die de armoedetoets toepaste. Als er nieuwe regelgeving gepland is, wordt eerst gekeken naar wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor mensen in armoede. Dat laat toe zo nodig nog bij te sturen.

5 Een brede nationale en internationale stroming van verzet
Armoede kent geen grenzen en dus moet armoedebestrijding ook grensoverschrijdend zijn. We vinden het heel belangrijk dat leden kunnen deelnemen aan internationale acties en ontmoetingen.
Ook via verschillende communicatiekanalen is er uitwisseling. Een brief van de internationale verantwoordelijken van ATD Vierde Wereld wordt toegestuurd aan alle groepsverantwoordelijken. Met nieuws over de beweging wereldwijd willen zij informatie geven en een verbondenheid bewerkstelligen.
Die stroming van verzet is elk jaar extra zichtbaar in de periode rond 17 oktober. Dan worden wereldwijd herdenkingen georganiseerd voor de slachtoffers van grote armoede.
***
Wat hierboven staat is een kleine greep uit een rapport dat we bezorgden aan de Vlaamse overheid. De vzw ATD Vierde Wereld Vlaanderen is erkend als “Vereniging Waar Armen het Woord Nemen”. Daardoor krijgt zij subsidies die moeten verantwoord worden. Maar ook alle mensen die ons op een of andere manier steunen – en zonder uw steun kunnen we niet – vinden in het ‘Voortgangsrapport’ een verslag van onze werking.