Rekeningen 2016

Rekeningen 2016

De Beweging ATD Vierde Wereld België bestaat uit vier vzw’s. De rekeningen van deze vzw’s werden op zaterdag 22 april 2017 goedgekeurd door elke Algemene Vergadering. Ze werden hen voorgelegd door de verschillende beheerraden na controle door een bedrijfsrevisor, Mevrouw Debroux-Leddet, die in 2010 als commissaris werd aangesteld (mandaat hernieuwd in 2016 voor 3 jaren).

Ondertussen werden de rekeningen neergelegd bij de griffie van de rechtbank, voor wat betreft de asbl Jeunesse en de vzw ATD Vierde Wereld Vlaanderen, en bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor wat betreft de vzw België en de asbl Wallonie-Bruxelles. Op deze wijze kwam de beweging zorgvuldig haar verplichtingen na, opgelegd door haar statuten en de wetgeving in verband met de vzw’s, herzien in 2002.

Bijgevoegd onderaan op deze pagina vindt u een samenvatting van de geconsolideerde cijfers van de vier vzw’s en de stichting (zie: kerncijfers van rekeningen 2015 2016). Daarnaast vindt u er ook een samenvatting van het verslag over “financiële transparantie” naar het Schema van de VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving) dat slaat op de vorige vier jaar inzake de berekening van ratio’s van administratiekosten en de kosten van fondsenwerving. Deze ratio’s liggen ver onder de normen die de Federale Overheidsdienst Financiën oplegt in het raam van onze machtiging om aan schenkers fiscale attesten af te geven voor giften vanaf 40 € per jaar.

Voor ons is dit een gelegenheid om u attent te maken op uw recht op informatie waartoe wij onszelf verplicht hebben door toe te treden tot de VEF. Als u meer gedetailleerde financiële informatie wenst kan u die via e-mail of brief opvragen bij ondergetekende, via het adres van de beweging in Brussel. Graag een duidelijke omschrijving van uw vraag.

Andere garanties van transparantie die door de Beweging ATD Vierde Wereld worden gegeven naast de hierboven vermelde elementen:

  • Boekhouding in overeenstemming met de wet op VZW
  • Audit en certificatie van onze rekeningen door een externe en onafhankelijke Revisor
  • Respect van de code van ethiek en het recht op informatie van V.E.F. (vereniging waarvan ATD Vierde Wereld België een werkelijk en actief lid is)
  • De Beweging ATD Vierde Wereld heeft een charter over zijn eigen financiële ethiek bepaald waarvan u de versie in België op deze plaats aangepast zult vinden.
  • Eveneens herinneren we eraan dat onze rekeningen het onderwerp van een controle van de F.O.D. Financiën voor de opvolging van het dossier van goedkeuring, fiscale goedkeuring zijn dat wij sinds 1979 in handen hebben. De laatste controle in datum heeft in januari en februari 2012 plaatsgevonden en gevolgd door de vernieuwing van onze goedkeuring voor 6 jaar (tot in 2017 dus).

Aan de VEF werd een volledig dossier voor het jaar 2016 bezorgd. [1]

Ondertekende,
Dominique FOUBERT, penningmeester

De volledige jaarlijkse rekeningen van de verschillende juridische entiteiten die ATD Vierde Wereld België opmaken:

Stichting ATD Vierde Wereld België
vzw ATD Vierde Wereld Vlaanderen
Vzw ATD Vierde Wereld België
Vzw ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles
Vzw ATD Quart-Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles


[1] De twee samenvattende verslagen hierboven bevatten de financiële balans en de resultaatsrekening van de Stichting van Openbaar Nut ATD Vierde wereld wiens rekening goedgekeurd werden door de administratieve raad op 11 april 2017. De vastgestelde cijfers waren het onderwerp van verslag van onze commissaris.