Verslag over de Armoede 2009

Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie

Artikel geplaatst 16 december 2009 Print Friendly

Verslag over de Armoede 2009

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting stelt sinds 2001 tweejaarlijks een uitgebereid verslag op over de actuele stand van zaken in de armoedeproblematiek. In december 2009 is de laatste versie gepresenteerd in het bijzijn van onder anderen Eerste Minister Leterme.

Het verslag komt mede tot stand in dialoog met met mensen die armoede uit eigen ervaring kennen. Dit gebeurd via organisaties, waaronder ATD Vierde Wereld.

Ook worden aanbevelingen gedaan aan de politiek. Dit heeft enig gewicht, want het Steunpunt is zelf een overheidsinstelling, waar politici te rade gaan. De verslagen van 2001 tot heden vindt u hier.

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van 2009 zijn:

1. De uitoefening van rechten: een parcours met hindernissen: Hoewel in theorie ongelijkheid in rechten niet is toegestaan, moeten we vaststellen dat de uitoefening van dit principe voor personen die leven in ongunstige socio-economische omstandigheden nog lang geen verworvenheid is.

2. Studieoriëntering: herwaardering van competenties of versterking van ongelijkheden? De schooloriëntering bij de overstap van het lager naar het secundair en van de eerste naar de tweede graad, wordt net als de schoolachterstand sterk bepaald door de sociale achtergrond van de leerlingen. Het onderwijssysteem moet nochtans bijdragen aan het wegwerken van de schoolongelijkheid.

3. De criteria van passende dienstbetrekking: een job is slechts een remedie tegen armoede wanneer deze toelaat de levensomstandigheden te verbeteren, een waardig leven te leiden en toekomstperspectieven biedt voor zichzelf en zijn familie. Er moeten dus criteria van passende dienstbetrekking ontwikkeld worden om de bescherming tegen precaire jobs te versterken.

4. Een ander zeer belangrijk aandachtspunt: energie en water. Meer en meer families ondervinden moeilijkheden bij het betalen van hun facturen. De vrijmaking van de energiemarkt moet geëvalueerd worden, rekening houdend met de effecten daarvan op het leven van personen die in armoede of bestaansonzekerheid leven. Wat water betreft, dient het sociaal aspect meer ontwikkeld te worden. In analogie met de energiesector zouden openbare dienstverplichtingen moeten uitgewerkt worden, evenals een statuut van beschermde klant.

5. Tot slot worden in het verslag ook de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het verband tussen armoede en een verhoogd risico op een tussenkomst van de bijzondere jeugdzorg.

 

Keerpunt: Algemeen Verslag over de Armoede 1994

Een keerpunt in het armoedebeleid in België was het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA) van 1994, dat gemaakt werd op verzoek van de regering Dehaene.

Het AVA kwam tot stand in daadwerkelijke samenspraak met mensen die dagelijks in armoede leefden, zij zorgden voor een groot deel van de inhoud. Dat de armsten zelf als serieuze gesprekspartners deelnamen aan het leggen van de basis voor nieuw beleid was een primeur, niet alleen voor België.

Dit was vooral het gevolg van jarenlange aandrang in deze richting van vertegenwoordigers van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld. Voor hen was werken met en vanuit de armsten altijd al het uitgangspunt. Al jarenlang zochten zij de armsten in heel Vlaanderen, Wallonië en Brussel op en stichtten zij lokale groepen.

De follow-up van het Verslag is sinds 2001 in handen van het Steunpunt tot bestrijding van Armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

U kunt hier een PDF-versie het Algemeen Verslag over de Armoede vinden.